Líbí se Vám naše produkty? Zadejte nám poptávku a přiložte logo. Pošleme Vám vizualizaci potisku a kalkulaci a jistě budete konečnou cenou mile překvapeni. :-)
Logo
Nevíte si rady? Napište nám!
zkuste to, kdykoli nás potřebujete
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. VOP a ochrana osobních údajů
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti: CoolAdvert s.r.o.
Sídlo: Šimonova 1108/5, 163 00 Praha 6

IC: 052 022 30, DIC: CZ052 022 30
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 259945

internetová adresa: www.cooladvert.cz, propagacnipredmet.cz a další registrované.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") obchodní společnosti CoolAdvert s.r.o., se sídlem Šimonova 1108/5, 163 00 Praha 6, identifikační číslo: 052 022 30, zapsané V obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 259945 (dále jen „prodávající") upravují
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé V souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou (dále jen „kupující").

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či službu od prodávajícího, jedná při objednávání zboží či služby v rámci podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze ve zvláštní kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce a to formou listiny s podpisy obou stran, e-mailem, poštou. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, v případě zaslané objednávky e-mailem, nebo poštou, se kupující zavazuje tyto obchodní podmínky akceptovat a dává tím na srozuměnou, že je s nimi obeznámen. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího (podnikatelským subjektem), které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IC a/nebo DIC a/nebo firmu organizace.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Na základě závazné objednávky, která obsahuje zejména informace o:

 • kupujícím
 • objednávaném zboží či službách
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží či služeb, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka").

2.2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží či služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením a přijetím závazné objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
pošty kupujícího.

2.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména se subjekty a osobami nesoucí obchodní riziko, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.6. Prodávající vystaví fakturu kupujícímu vždy na základě potvrzené závazné objednávky.

2.7. Kupující souhlasí s těmito VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží či služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží či služeb dle kupní smlouvy, nebo na základě předem odsouhlasené vzájemné objednávky, může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:

 • na základě vystavené faktury - bankovním převodem
 • na základě vystavené faktury - v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího, nedohodnou-li se jinak

U prvních tří objednávek nového klienta (koncový kupující) v daném kalendářním roce požaduje
prodávající vždy hradit na základě odsouhlasené závazné objednávky platbu předem.

U objednávek klienta (kupujícího) typu „Agentura" vyžaduje prodávající na základě odsouhlasené závazné objednávky platbu vždy předem, před zahájením výroby.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží, které jsou na faktuře uvedeny zvlášť.

Expediční poplatky jedné objednávky činí 150 Kč / min. však 1% z ceny zakázky.

Minimální výše jedné objednávky je 4 000 Kč. 

K ceně se připočítává DPH dle zákonné sazby.

3.2. Termín splatnosti faktury je vždy řešen závaznou objednávkou.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná před převzetím zboží či zahájením výroby.
V případě platby na fakturu je kupní cena splatná do data splatnosti uvedeném na dokladu.

3.4. V případě bezhotovostní platby (vkladem na účet prodávajícího) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.6. Mimořádné náklady na zhotovení vzorku může prodávající účtovat kupujícímu.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

4.1.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím,
zejména bude-li prodávající v prodlení s dodáním zboží delším 45 dnů.

4.1.2. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu nebo faxu. V odstoupení je
kupující povinen identifikovat objednávku.

4.1.3. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy před dodáním zboží kupujícímu je prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu; pokud tato byla uhrazena.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícím

4.2.1. Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu se zbožím či službami, přesto může
výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží či služby dodat za podmínek
sjednaných v kupní smlouvě. Prodávající si proto vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v
případech, kdy se objednané zboží či služby již neprodávají nebo nedodávají, případně prodávající
navrhne jiné vyhovující řešení.

4.2.2. Prodávající i kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným
změnám cen objednaného zboží či služeb, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, a
kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží, služeb či zvýšení
nákladů na přepravu.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ (PLATÍ I PRO SLUŽBY)

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění za každý započatý den ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) a dále náklady na dopravu zboží kupujícímu a zpět na provozovnu prodávajícího. Dále je prodávající oprávněn požadovat úhradu těchto nákladů a od kupní smlouvy odstoupit.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Termín dodání je předem písemně stanoven v objednávce a dodavatel je po jejím potvrzení povinen tento termín dodržet. Výjimkou je případ, kdy kupující nesplní závazky, uvedené v objednávce. Jedná se zvláště pak o úhradu zboží, termín dodání podkladů vázaných k objednávce apod.

5.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

5.7. Dodací podmínky:

Dodací podmínky včetně termínu dodání jsou řešeny vždy na základě dohody prodávajícího s kupujícím, jsou uvedeny na závazné objednávce.

5.7. V případě nedostupnosti objednaného zboží či služby z důvodu vyšší moci nebo v případě, kdy
objednané zboží či služba není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné, neodpovídá prodávající za zpoždění nebo nemožnost dodání zboží a služby kupujícímu v dohodnuté lhůtě. Zjistí-li však prodávající skutečnosti shora uvedené, je povinen informovat kupujícího o prodloužení dodací lhůty nebo důvodech nemožnosti plnění. Přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody.
Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně, pokud tak neučiní, má se za to, že kupující s termínem souhlasí.

5.8. V případě, že prodávající bude na základě zvláštního požadavku kupujícího povinen předložit mu
tiskové podklady ke schválení, či v případě požadavku kupujícího na zhotovení vzorku, dodací lhůta začíná běžet ode dne odsouhlasení podkladů či vzorku kupujícím.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční

odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména zákonem c.
513/1991 Sb., Obchodní zákoník).

6.2. Záruka se nevztahuje na

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • vady vzniklé nevhodným používáním zboží, vedlo-li k jeho poškození,
 • vady vzniklé nedodržením pokynů uvedených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci ke zboží,
 • vady vzniklé v důsledku poškození zboží živly (např. povodně) nebo jiným jednáním, které nebylo možné předvídat.

6.3. Prodávající nenese odpovědnost za dodání nekvalitní a nejednoznačné grafické předlohy, včetně
nepřesného určení barev, umístění grafiky, chybné textové podklady, chyby zjištěné po dodání finální
korektury na předmětu smlouvy (objednávky). Rovněž z těchto důvodů není prodávající odpovědný za případně vzniklé prodlení.

6.4. Kupující má v případě zjištění neodstranitelné vady zboží právo na jeho výměnu.

6.5. V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací
apod.), vzniká prodávajícímu nárok na náklady vzniklé zejména v souvislosti s lokalizaci vady, dohledáním potřebných údajů, testováním a přepravou neoprávněně reklamovaného zboží. Kupující je povinen tyto náklady na výzvu prodávajícího uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 175 občanského zákoníku.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží či službám zaplacením celé kupní ceny zboží či služeb.

7.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webovou stránku (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovou stránku.

7.3. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

8.1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
sídlo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a
povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, evidence kontaktů zákazníků prodávajícího.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se
zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může
  jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost
  kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní
  neprodleně závadný, stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo
  obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto
informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.11. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a
informacích (důvěrné informace), které se V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto
budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 17 a násl. obchodního zákoníku v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé
smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

9.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
  integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních a doručovatelských služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních a doručovatelských služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti
  (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení
  zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě či tištěné podobě, a není přístupná třetím stranám.

10.5. Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího se řadí nad případné podmínky kupujícího uvedené v jeho vlastní objednávce, pokud svým podpisem a souhlasem neuvede prodávající jinak.

10.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa elektronické pošty: obchod[at]cooladvert.cz

10.7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro rok 2020 a další, nedojde - li k jejich aktualizaci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Společnost CoolAdvert s.r.o., se sídlem Šimonova 1108, 163 00 Praha 6, IČ 052 022 30, DIC CZ052 022 30, C 259945 vedená u Městského soudu v Praze, (dále jen „prodávající") zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • název společnosti, jméno, příjmení, funkce zákazníka
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu, případně je-li uveden, proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@cooladvert.cz

 5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky PROPAGACNIPREDMET.CZ a další pod hlavičkou společnosti / prodávajícího, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
  • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
  • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
  • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
   • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Toplist s.r.o.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.
CoolAdvert s.r.o.

Jsme full service agentura. 

 • spravujeme sociální sítě
 • tvoříme grafiku
 • tiskneme 
 • vyrábíme reklamní kapesníky a další papírové reklamní produkty
 • jsme dovozcem reklamních předmětů 

Ostatní se dočtete zde ⇒

 
Kontakty
zkuste to, kdykoli nás potřebujete
© CoolAdvert s.r.o. | 2020
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz